Art & Crafts Woodpeckers razmjena mladih uspješno provedena u Pirovcu

srp. 02, 2019 Nema komentara napisao

Iza nas je predivnih 10 dana druženja u okviru projekta Art & Crafts Woodpeckers kojeg je proveo PRONI Centar za socijalno podučavanje u Pirovcu.

Razmjena mladih koja je provedena od 19. do 28. lipnja 2019. u okviru programa Erasmus + KA1 – Mobilnost u svrhu učenja svakako je bila jedna od najljepših iskustava kako za organizatore tako i za sve partnerske organizacije i njihove sudionike. U okviru projekta Art & Crafts Woodpeckers ugostili smo ukupno 25 sudionika iz 5 različitih organizacija/zemalja koji su svojim zavidnim doprinosom u razvoju i provedbi aktivnosti učinili ovaj susret mladih i njihovih voditelja jedinstvenim poligonom za učenje, rad i druženje.

Razmjeni mladih je prethodio APV (Advance Plan Visit) pripremni sastanak koji je održan od 30. do 31. svibnja 2019. u okviru kojeg su se sastali predstavnici 5 partnerskih organizacija u svrhu planiranja aktivnosti. Nakon uspješno provedenog sastanka uslijedilo je razdoblje odabira sudionika, njihove pripreme za nadolazeće aktivnosti te priprema prostora za provedbu same razmjene mladih u Trening centru Pirovac.

IMG_20190531_121852
10 dana fantastičnog druženja…

Već prilikom provedbe pripremnog sastanka osjetili smo odličnu energiju te postavili uvijete za ono što je uslijedilo nakon. Od prvog dana dolaska sudionika u Pirovac krenuli smo s provedbom programa upoznavajući sudionike, njihove organizacije te njihove osobne i grupne kompetencije kako bi se pobliže upoznali sa svim sudionicima te kako bi izrazili očekivanja za nastavak druženja.

IMG_20190621_103143

Sudionicima je predstavljen projekt i program u kojem će sudjelovati a na zanimljiv interaktivan način predstavljen im je program Erasmus+, mogućnosti koje se pružaju korisnicima te Youthpass certifikat kojeg će svi sudionici dobiti kao potvrde o stečenim kompetencijama. IMG_20190623_102822

Uz zanimljiv početak provedbe programa, sudionici su imali priliku se družiti kroz neformalne akcije te organizirane interkulturalne većeri kako bi im se približile kulture zemalja iz kojih dolaze naši partneri te kako bi se upoznali s tradicijama mjesta u kojima žive naši sudionici.

Nakon uvodnih predstavljanja i predavanja, sudionici su krenuli u istraživanje zajednice u potrazi za odbačenim prirodnim elementima koje će kasnije iskoristiti za izradu praktičnih predmeta uz vodstvo voditelja grupa i moderatora susreta u okviru kojega su sudionicima pružene mogućnosti prezentiranja te shvaćanja bitnosti recikliranja te obrtnih prilika.

Skupivši različite elemente iz prirode, uslijedila je izrada zanimljivih predmeta koje su sami sudionici osmislili, dizajnirali te potom samostalno izradili. Radi se o ukupno 28 različitih individualnih i grupnih projekata s više od 40 elemenata za svakodnevnu praktičnu uporabu ili dekoracijskog karaktera.

IMG_20190622_110652

Kako rad ne bi bio monoton, voditelji grupa zajedno s organizatorom susreta organizirali su zabavne sadržaje poput već spomenutih interkulturalnih večeri, neformalnih druženja te izleta na otok Murter i posjet Muzeju starih plovila karakterističnih za Hrvatsku. Na ovaj način sudionici su imali priliku učiti jedni od drugih, razmijeniti iskustva te umrežiti se za suradnju koja je već tada bila pripremana. IMG_20190624_104441

 

 Ovaj fantastičan projekt plod je razmišljanja i promišljanja, suradnje i kooperacije pet organizacija iz pet različitih zemalja koje su prepoznale važnost neformalnog učenja, razmjene iskustava i kultura u svrhu buduće povezanosti te usmjerenog djelovanja prema rješavanju različitih problema s kojima se mladih susreću u svome privatnom ali i poslovnom svijetu.

P1050049
Kako je cilj projekta ”Art & Craft Woodpeckers” unaprijediti stupanj posebnih vještina i kompetencija mladih, posebno u odnosu na njihovu važnost za tržište rada primjenjujući metode neformalnog učenja i praktičnoga rada s kojima želimo poticati kreativnost i izvrsnost, već sada možemo reći da smo ga dostigli, ali i postavili uvijete za daljnju suradnju partnerskih organizacija koje će zasigurno na dalje razvijati slične pothvate.

Razmjena mladih je iza nas, no pripremamo odličan Booklet s kojim ćemo prikazati što smo to radili u Pirovcu, kako smo i što naučili, te kako su sudionici doživjeli ovo fenomenalno iskustvo koje ćemo podijeliti s javnosti u svim zemljama sudionicama.

U provedbi razmjena te isto tako cjelokupnog projekta sudjeluju:

PRONI Centar za socijalno podučavanje – Hrvatska

YOUTH ALMA – Rumunjska,

Asociación para la Participación Oportunidad y Desarrollo – Španjolska,

All-Ukrainian Association for Youth – Ukraina,

ZDRAVO DA STE UDRUŽENJA GRADJANA – Bosna i Hercegovina.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU kroz programa Erasmus+ KA1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince ukupne vrijednosti od 18.105,00 EUR. a provodi se u razdoblju od 6 mjeseci, od 1.05.2019. do 31.10.2019.

Za sadržaj na ovim stranicama je odgovoran isključivo PRONI Centar za socijalno podučavanje te se ne može smatrati stavom Europske Unije.

IMG_20190629_135433 IMG_20190629_134903 IMG_20190629_134927 IMG_20190629_134950 IMG_20190629_135005 IMG_20190629_135020 IMG_20190629_135034 IMG_20190629_135049 IMG_20190629_135100 IMG_20190629_135118 IMG_20190629_135148 IMG_20190629_135211 IMG_20190629_135254 IMG_20190629_135342 IMG_20190629_135412

Report on English:

Behind us is the wonderful 10 days of socializing within the Art & Crafts Woodpeckers project, implemented by PRONI Center for Social Education in Pirovac, Croatia.

Youth Exchange, which was implemented from 19 to 28 June 2019 under Erasmus + KA1 – Mobility for learning was certainly one of the most beautiful experiences for both organizers and all partner organizations and their participants. As part of the Art & Crafts Woodpeckers project, we’ve hosted 25 participants from 5 different organizations/countries with their immense contribution to the development and implementation of the activities, have made this meeting of young people and their leaders a unique learning, work and social background.

The Youth Exchange was preceded by an APV (Advance Plan Visit) preparatory meeting, held from 30 to 31 May 2019, where representatives of 5 partner organizations met for the purpose of planning activities. After the successful meeting followed the period of selection of the participants, their preparations for the upcoming activities and preparation of the place/space for the implementation of the youth exchange in the Pirovac Training Center.

10 days of fantastic socializing

Already during the preparation through APV, we felt great energy and set the conditions for what followed. From the first day of the arrival of the participants in Pirovac, we started implementing the program to introduce participants, their organizations and their personal and group competences to get to know each other more closely and to express their expectations for the youth exchange.

Participants were introduced with a project program and in an interesting interactive way we’ve presented Erasmus + program, the opportunities offered to the users and the Youthpass certificate, which all participants will receive as confirmation of the acquired competences.

With the interesting start of program implementation, the participants had an opportunity to socialize through informal actions and organized intercultural meals to bring them closer to the cultures of our partner countries and to get acquainted with the traditions of the places where our participants live.

After introductory presentations and lectures, the participants started exploring the community in search of the discarded natural elements that will later be used for the creation of practical things/subjects with the leadership of the group leader and moderator of the meeting, in which participants were given the opportunity to present and understand the essence of recycling and craft opportunities.

By gathering different elements from nature, marked the start of the creation of interesting objects that the participants themselves designed, designed and then independently created. It is a total of 28 different individual and group projects with more than 40 elements for everyday practical use or decorative character.

As the work would not be monotonous, the group leaders together with the organizer of the meeting organized fun activities such as the already mentioned intercultural evenings, informal gatherings and trips to the island of Murter and a visit to the Museum of old vessels characteristic for Croatia. In this way the participants had the opportunity to learn from each other, to exchange experiences and to build the network for the cooperation.

This fantastic project is a fruit of reflection and cooperation of five organizations from five different countries that have recognized the importance of informal learning, exchanges of experiences and cultures for the purpose of future connectivity and directed action to address the various problems that young people encounter in their private but also business world.

As the aim of the Art & Craft Woodpeckers project is to improve the level of special skills and competences of young people, especially in relation to their importance to the labor market by applying the methods of informal learning and practical work with which we want to encourage creativity and excellence, we can now say that we have reached it. But, also set the conditions for further cooperation of partner organizations that will surely continue to develop similar ventures.

Youth exchanges is behind us, but we are preparing an excellent Booklet to show what we did in Pirovac, how we learned and how the participants experienced this phenomenal experience that we will share with the public in all participating countries.

In the implementation of the exchange and also of the whole project participated:

PRONI Center for Social Teaching – Croatia

YOUTH ALMA – Romania,

Asociación para la Participación Oportunidad y Desarrollo – Spain,

All-Ukrainian Association for Youth – Ukraine,

HEALTHY TO YOUR ASSOCIATION ASSOCIATIONS – Bosnia and Herzegovina.

The project is co-financed by EU funds through the Erasmus + KA1 program: Mobility for the purpose of learning for individuals with a total value of 18.105,00 EUR. and is implemented in a period of 6 months, from 1.05.2019. until 31.10.2019.

Only the PRONI Center for Social Education is responsible for the content of this site and can not be considered as an attitude of the European Union.

1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos 1434006659_ampeu-logo-hr 1524219019_logosbeneficaireserasmus-right-hr-01

KULTURA I MLADI, MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU, Vijesti

O autoru

Nema podataka o profilu
Nema odgovora za “Art & Crafts Woodpeckers razmjena mladih uspješno provedena u Pirovcu”

Ostavite odgovor