Kako do…

Na ovoj stranici možete pronaći sve potrebne informacije gdje i kako izvaditi, pronaći i izraditi dokumente. Naprimjer: putovnice, osobne iskaznice, domovnice, potvrde o prebivalištu, …

Rodni list možete izvaditi na istom mjestu kao i Domovnicu – u Matičnom uredu. Matični ured možete pronaći u Sisku na adresi S. i A. Radića 36

Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:
– osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
– članovi uže obitelji,
– posvojitelj,
– skrbnik,
– druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna i naknada za obrazac isprave.

Cijena obrazaca isprava:
– izvaci iz državnih matica (izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice vjenčanih i izvadak iz matice umrlih) i potvrda o slobodnom bračnom stanju 5 kuna,
– potvrde (rodni list, vjenčani list, smrtni list i potvrda o rođenju) 4 kune,
– potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku 10 kuna,
– izvaci iz državnih matica na međunarodnom obrascu (Bečka konvencija) 20 kuna.

O sustavu e-Građani

Projekt Vlade RH pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga

Sustav e-Građani čine:

 • Središnji državni portal koji predstavlja javni dio sustava
 • Osobni korisnički pretinac i
 • Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav.

Komponente predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom, a Osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave i primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave.

Osobni korisnički pretinac dostupan je i kao aplikacija za mobilne uređaje na platformama Android, iOS (za iPhone i iPad) te Windows Phone

Dostupne elektroničke usluge:

Putem Osobnog korisničkog pretinca, pored pregleda obavijesti koje su vam osobno upućene, možete i:

 • zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana
 • provjeriti svoje podatke u Registru birača i podnijeti elektronički zahtjev za privremenim upisom u popis birača drugog grada ili općine
 • zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila
 • informirati se o ocjenama djeteta u školi
 • pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci
 • provjeriti izabranog liječnika
 • naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
 • zatražiti svoju elektroničku radnu knjižicu
 • informirati se o očekivanom iznosu mirovine
 • registrirati se kao potencijalni posloprimac
 • provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja
 • pribaviti potvrde od REGOS-a
 • provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu
 • pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima
 • provjeriti svoje podatke u OIB sustavu
 • sudjelovati u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 • pretraživati osnovne katastarske podatke i podnositi zahtjeve za izdavanje javnih isprava i rješavanje katastarskim uredima te
 • administrirati svoj elektronički identitet.

Popis svih usluga možete pronaći ovdje.

Izvor: uprava.hr

Potvrda o nekažnjavanju će često biti tražena pri zaposlenju, ali i u slučaju da sudjelujete u nekim javnim manifestacijama ili programima.

Izdaje se na Općinskom sudu. U Sisku je to na adresi Trg Ljudevita Posavskog 5.

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se NE naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.
U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje.

Izvor: sudovi.pravosudje.hr


KADA SE PRIJAVITI NA HZZ?

Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla, a ako imate pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti obvezno do 30 dana od dana prestanka rada. Područni ured u Sisku se nalazi na adresi Trg kralja Tomislava 15

KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU U EVIDENCIJU HZZ-a?
– radna knjižica (Radna knjižica kupuje se u knjižari, a podaci u nju upisuju se u gradskom/županijskom uredu nadležnom za poslove rada)
– osobna iskaznica (mora biti važeća) ili potvrda o boravištu

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz isti je potrebno priložiti:
– dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa
– dokaz o prosjeku obračunate plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. – – potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
– presliku stranica radne knjižice na kojima su upisani podaci
– presliku kartice tekućeg računa banke

PRIJAVA U EVIDENCIJU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta.

Prilikom prijave određuju se termini obveznog grupno informiranja i obveznog individualnog savjetovanja.

GRUPNO INFORMIRANJE je predavanje obvezno za sve osobe koje se vode u evidenciji Zavoda na kojem se upoznajete s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, stanjem na tržištu rada, uslugama koje Vam nudimo, Vašim pravima i obvezama za vrijeme dok se nalazite u našoj evidenciji.

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE također je obvezna aktivnost koja služi kao pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje te se definira Vaš Profesionalni plan zapošljavanja.

Izvor: hzz.hr


Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi.

Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana.

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište, prijaviti uobičajeno boravište te promjenu adrese stanovanja.

Prijava se podnosi policijskoj upravi/postaji prema mjestu u kojem se želi prijaviti ili odjaviti prebivalište, odnosno prijaviti uobičajeno boravište i promjena adrese stanovanja.

Prijava se podnosi na obrascu br. 1 (trenutno u izradi) u roku od 8 dana od dana odjave ranijeg prebivališta, odnosno promjene adrese stanovanja.

Osoba koja ne prijavi ili odjavi prebivalište, promjenu adrese stanovanja, odnosno ne prijavi boravište ili to ne učini u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Za osobe bez poslovne sposobnosti (djeca, osobe lišene poslovne sposobnosti) prijave podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnici.

 

Prva prijava prebivališta

Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište

Potrebno je :

izvod iz matice rođenih ili rodni list
domovnica
dokaz o identitetu
dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta
popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)

Promjena prebivališta (odjava i prijava)

Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište

Za odjavu prebivališta potrebno je:

osobna iskaznica
popunjeni obrazac odjave prebivališta (obrazac br.1)
ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti:
izvod iz matice rođenih ili rodni list (za dijete)
ako su roditelji razvedeni i pravomoćno rješenje o razvodu braka

 

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište

Za prijavu prebivališta potrebno je:

potvrda o odjavi prethodnog prebivališta
osobna iskaznica
dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta
popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)

U slučaju kada osoba prijavljuje novo prebivalište, a došla je iz udaljenijeg mjesta i propustila u policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište odjaviti svoje prethodno prebivalište, može joj se iznimno, u policijskoj upravi ili postaji u kojoj prijavljuje novo prebivalište, izvršiti odjava ranijeg prebivališta.

Prijava boravišta

Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište

Za prijavu boravišta potrebno je :

osobna iskaznica
popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1)
dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev
Prijava vrijedi najduže godinu dana.

Prijava promjene adrese stanovanja

Promjena adrese stanovanja može se prijaviti samo u mjestu prebivališta, a ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od mjesta prebivališta, radi se o promjeni prebivališta.

Zahtjev za prijavu promjene adrese stanovanja podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu prebivališta građanina

Za prijavu promjene adrese stanovanja potrebni su:

osobna iskaznica

popunjeni obrazac za prijavu promjene adrese stanovanja (obrazac br. 1)

dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

 

Dokaz kojim se potkrjepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba je dužna odgovarajućim dokazima potkrijepiti činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta u određenom mjestu i na određenoj adresi. S obzirom na to da se ovdje ne radi o činjenicama koje su općepoznate, osoba je dužna za svoje navode podnijeti dokaze.

Kao dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu ili odjavu prebivališta ili prijavu uobičajenog boravišta ili promjenu adrese stanovanja, može se priložiti:

vlasnički list nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište

ugovor o kupoprodaji nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište i dokaz o izvršenoj isplati dogovorene cijene – tabularnu ispravu i/ili zapisnik o primopredaji nekretnine (naime, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja ponekad se traži samo tabularna isprava, ponekad zapisnik o primopredaji nekretnine, a ponekad i jedno i drugo)

ugovor o najmu (ovjeren kod javnog bilježnika) nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište

izjava stanodavca tj. vlasnika stana o suglasnosti za prijavu dana pred službenikom kod kojeg se podnosi zahtjev ili ovjerena kod javnog bilježnika.

Ako najmodavac odnosno stanodavac nije prijavljen po osnovi vlasništva na adresi nekretnine koju daje u najam odnosno za koju daje suglasnost za prijavu prebivališta drugoj osobi, mora priložiti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Davanje izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

Odredbom članka 143a. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08. i 96/08.) propisano je da je svaka fizička osoba ovlaštena tražiti od policijske uprave, nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta, da u svojim evidencijama prebivališta i boravišta zabilježi njezinu izjavu kojom traži da se dostave za nju u sudskim postupcima obavljaju na određenoj adresi ili određenoj osobi na određenoj adresi. Pravilnikom o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima („Narodne novine“, broj: 55/09.), ministar unutarnjih poslova je pobliže propisao način zaprimanja navedenih izjava te izgled i sadržaj obrazaca na kojima se daju izjave.

stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o adresi na kojoj će se za nju obavljati dostave u sudskim postupcima mora popuniti izjavu iz Priloga 1 Pravilnika o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima;

stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o određenoj osobi na određenoj adresi, kojoj će se za nju obavljati dostave, mora popuniti izjavu iz Priloga 1 navedenog Pravilnika i uz nju priložiti izjavu iz Priloga 2, kojom osoba daje svoj pristanak da se njoj obavljaju dostave za stranku. Izjava iz Priloga 2 mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili ju osoba mora potpisati pred službenikom u policijskoj upravi ili postaji. Iznimno, ako će se dostava za stranku obavljati odvjetniku, javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe (npr. poštanska služba) izjava iz Priloga 2 ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

Izvor: mup.hr


1. korak– Nadležna policijska uprava. Trg Ljudevita Posavskog 1 u Sisku.

zahtjev za izdavanje/produženje valjanosti/zamjenu vozačke dozvole podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva

obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole – promjenu podataka (obrazac br. 2) moguće je ispisati s Internet stranica ili podići na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega u PU/PP, odnosno na šalteru za izdavanje vozačkih dozvola

na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva uplatnicu*1 za uplatu iznosa od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole za izdavanje vozačke dozvole prvi put; za zamjenu vozačke dozvole zbog promjene podataka ili popunjenosti; za izdavanje vozačke dozvole u slučaju nestanka; ako je istakla valjanost vozačke dozvole izdane po prijašnjim propisima, te za zamjenu inozemne vozačke dozvole

 

*1NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.

 

2. korak – Uplata u pošti/FINA-i/banci

na šalteru pošte / FINA-e / banke uplaćuje se*1 iznos od 35,00 kn

 

*1NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.

 

3. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

ispunjeni zahtjev za izdavanje vozačke dozvole – promjenu podataka podnositelj osobno predaje na šalteru za vozačke dozvole, a osim zahtjeva potrebno je priložiti i:

 

I. Za izdavanje vozačke dozvole (prvi put):

uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci

2 fotografije*2 veličine 30 x 35 mm

35,00 kuna u državnim biljezima

dokaz o uplati iznosa od 35,00 kn na račun MUP-a (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji)

osobnu iskaznicu

 

II. Za produženje valjanosti vozačke dozvole*3:

liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci

35,00 kuna u državnim biljezima

osobnu iskaznicu

vozačku dozvolu

 

III. Za zamjenu vozačke dozvole (promjena podataka, popunjenost):

35,00 kunau državnim biljezima

2 fotografije*2 veličine 30 x 35 mm

dokaz o uplati iznosa od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji)

osobnu iskaznicu

vozačku dozvolu

 

IV. Za izdavanje vozačke dozvole u slučaju nestanka*4:

50,00 kuna u državnim biljezima

2 fotografije*2 veličine 30 x 35 mm

dokaz o uplati iznosa od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji)

osobnu iskaznicu

nadležni službenik policijske uprave/policijske postaje odmah će obraditi zahtjev i izdati vozačku dozvolu

 

V. Za zamjenu inozemne vozačke dozvole*5

inozemna vozačka dozvola,

prijevod inozemne vozačke dozvole, ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od šest mjeseci,

liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci,

dvije istovjetne fotografije veličine 30 mm x 35 mm.

70,00 kn u državnim biljezima

dokaz o uplati iznosa od 35,00 kn na račun MUP-a (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj pravi/postaji)

osobna iskaznica

potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu polaganja vozačkog ispita ukoliko na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum polaganja vozačkog ispita. Ukoliko se potvrda ne priloži kao datum polaganja vozačkog ispita upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole.

 

*2 NAPOMENA: Ako je osobi kojoj se izdaje vozačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilažu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

 

*3 NAPOMENA: Dana 7. siječnja 2009. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o vozačkim dozvolama, kojim je propisan i novi obrazac vozačke dozvole. Obrazac je jednakog formata kao i prijašnji, ali sadrži veći broj kategorija – 15. Vozačke dozvole na novom obrascu počele su se izdavati 1. veljače 2009. godine.

 

Podaci se odnose na produženje valjanosti vozačke dozvole izdane na novom obrascu.

Ukoliko je istekla valjanost vozačke dozvole izdane na prijašnjem obrascu, odnosno po prijašnjim propisima, izdaje se nova vozačka dozvola te je, uz navedeno, potrebno uplatiti i 35,00 kuna za obrazac dozvole i priložiti dvije fotografije.

 

*4 NAPOMENA: Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području nestala, odnosno koja ga vodi u evidenciji.

 

*5 NAPOMENA: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (”Narodne novine” broj 74/11), koji je stupio na snagu 09.07.2011. godine, uveo je kategorije za upravljanje vozilima D1 i D1+E, a M kategoriju zamijenio AM kategorijom, te se vozaču koji je položio vozački ispit za upravljanje vozilima AM kategorije, u vozačkoj dozvoli se ovjerava M kategorija, a vozaču koji je položio vozački ispit za upravljanje vozilima D1, odnosno D1+E kategorije, u vozačkoj dozvoli se ovjerava D, odnosno D+E kategorija, a u prostor za napomenu upisuje se tekst: Vrijedi samo za D1 kategoriju, odnosno tekst: Vrijedi samo za D1+E kategoriju.

 

Izvor: mup.hr


Što kad izgubite dokumente?

Gubitak ili nestanak osobne iskaznice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Policijska uprava ili postaja će nestalu osobnu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 20,00+50,00 kn), a građanin je dužan o svom trošku u roku od tri dana od dana primitka rješenja, navedeno rješenje dati oglasiti u «Narodnim novinama».

Nova osobna iskaznica izdat će se nakon što policijska uprava/postaja utvrdi da je rješenje o proglašenju osobne iskaznice nevažećom objavljeno u «Narodnim novinama».

Građanin je dužan prijaviti i pronalazak osobne iskaznice.

Gubitak ili nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, nestala putna isprava rješenjem se proglašava nevažećom (građanin plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20,00+ 50,00 kuna).

Rešenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin daje oglasiti u «Narodnim novinama» o svom trošku, nakon čega može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Problemi prilikom ulaska u države Europske unije zbog nestanka putovnice

Izgubili ste ili vam je ukradena putovnica, te zbog toga ne možete ulaziti u države Europske unije, jer su osobe koje su se poslužile vašim krivotvorenim putovnicama počinile kakav prijestup u nekoj od država EU, dovevši pri tom policijska i pravosudna tijela u zabludu u vezi svog identiteta, te su Vaši osobni podaci sa krivotvorenih isprava uneseni u evidencije, čime Vam je onemogućen ulazak u države Schengenskog sporazuma?

Stoga pred stranim policijskim i pravosudnim tijelima morate dokazati da niste kršili propise u nekim od država EU, već da su to počinile nepoznate osobe posluživši se krivotvorenim ispravama izdanim na Vaše ime?

Obratite se policijskoj postaji po mjestu prebivališta i podnesite zahtjev u kojem morate priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da ste suglasni za fotografiranje i daktiloskopiranje, kako bi se takav materijal putem međunarodne policijske suradnje, odnosno Interpola mogao dostaviti policiji strane države čija su tijela izrekla mjeru zabrane ulaska, a u svrhu njezina poništenja.

Zahtjev se ne naplaćuje.

Gubitak ili nestanak vozačke dozvole

Građanin sukladno članku 13. Pravilnika o vozačkim dozvolama prijavljuje gubitak vozačke dozvole policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području dozvola izgubljena, odnosno koja ga vodi u evidenciji.

Na zahtjev stranke policijska uprava/policijska postaja na čijem području vozač ima prebivalište izdaje novu vozačku dozvolu.

Za izdavanje nove vozačke dozvole valja priložiti:

osobnu iskaznicu

50,00 kn upravne pristojbe

35,00 kuna uplaćenih na posebnoj uplatnici u korist žiroračuna MUP-a

dvije istovjetne fotografije

Osim toga, zaprimanjem zahtjeva vozač daje pisanu izjavu o okolnostima gubitka, odnosno nestanka vozačke dozvole.

Gubitak ili nestanak prometne dozvole i knjižice vozila

U slučaju gubitka ili krađe prometne dozvole i knjižice vozila građanin treba najbližoj policijskoj upravi, odnosno postaji prijaviti gubitak ili krađu, a ako to ne učini dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nove dati pisanu izjavu.

Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole i knjižice vozila vlasnik vozila podnosi policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji gdje je vozilo registrirano.

Za izdavanje nove prometne dozvole i knjižice vozila valja priložiti:

zahtjev za izdavanje izgubljenog dokumenta

osobnu iskaznicu

50,00 kn upravne pristojbe

35,00 kn uplaćenih na posebnoj uplatnici u korist žiroračuna MUP-a za izgubljeni dokument

Izvor:
mup.hr


Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. U Sisku je to u policijskoj upravi na Trgu Ljudevita Posavskog 1

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Elektronički nosač podataka

Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:

 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani na internetskoj stranicihttps://pretinac.gov.hr i druge e-usluge. Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih uz ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom, kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis.

Vrste i rok važenja eOI

Osobna iskaznica ima elektronički nosač podataka (čip) na koji se, ovisno o dobi nositelja pohranjuju digitalni certifikati:

 • eOI izdana djeci do navršenih 5 godina ne sadrži identifikacijski niti potpisni certifikat
 • eOI izdana djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je 5 godina.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje eOI

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom).
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen. 

Ugovor o davanju usluga certificiranja

Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva s davateljem usluga certificiranja potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Popunjeni obrazac ugovora će podnositelju zahtjeva biti dan na uvid nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, a on će svojim potpisom na ugovoru stupiti u ugovorni odnos s davateljem usluga certificiranja.

Prilikom preuzimanja eOI osoba preuzima i sigurnosnu omotnicu s inicijalnom zaporkom i PIN-om.

Rokovi u kojima se izdaje eOI i cijena eOI

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva:

 • cijena eOI koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60,00 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195,00 kuna

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500,00 kuna.

Osobe koje posjeduju važeće osobne iskaznice ne moraju ih mijenjati do isteka roka njihova važenja, a osobe koje posjeduju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja ne moraju ih mijenjati, ali ih mogu zamijeniti elektroničkim osobnim iskaznicama.

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). 

Preuzimanje izdane osobne iskaznice:

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od dana podnošenja zahtjeva). Ukoliko osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal u roku od 90 dana od dana proteka rokova u kojima je policijska uprava, odnosno policijska postaja bila dužna izdati osobnu iskaznicu, osobna iskaznica i podaci za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal bit će poništeni te će osoba nakon toga morati ponovno podnositi zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

 

Izvor: mup.hr


Prvi korak

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se u policijskoj upravi (PU), Ministarstva unutarnjih poslova; konkretno u Sisku je to na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1

na šalteru za kupovinu obrazaca stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu u Državni proračun iznosa potrebnog za izdavanje putovnice.

 

NAPOMENA: U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu u žurnom postupku izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je putovnica nestala ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

 

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku “poziv na broj” upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.

 

Drugi korak

Na šalteru pošte / FINA-e / banke uplaćuje se*2:

iznos od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice ili

iznos od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku

 

*2NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku “poziv na broj” upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe

 

Treći korak

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se osobno*3 na šalteru za putne isprave, a osim zahtjeva potrebno je priložiti i

osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo;

dokaz o uplati u Državni proračun:

– iznosa od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice

– iznosa od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku

(posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji)

upravnu pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220,00 kuna (20,00 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200,00 kuna uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi);

1 fotografiju – 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu);

staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta);

za malodobnu djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih ili rodni list i domovnicu (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

Za malodobnu djecu, koja već ranije imaju izdanu putovnicu, a iz raspoložive dokumentacije nije moguće utvrditi podatak o roditeljima ili zakonskom zastupniku tražit će se i izvod iz matice rođenih ili rodni list.

*3 NAPOMENA: Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako su roditelji razvedeni zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu i preuzimanje izdane putne isprave može obaviti samo roditelj koji predoči odluku nadležnog suda kojom mu je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

 

Četvrti korak

u policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP) u kojoj je podnesen zhtjev za izdavanje putne isprave osobno se podiže putna isprava. PU/PP će izdati putnu ispravu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Izvor: mup.hr